Teaching


Education


Sasongko Budhi Wardhana, ST., M.Kom.


President University Campus, Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550, Indonesia.

Telephone : +62 21 8910 9762-63

Email :